Najważniejsze – administratorem Twoich danych osobowych jest Tobiasz Duda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

CHODŹ W GÓRY TOBIASZ DUDA z siedzibą w Pawłowicach,

43-251, ul. Kręta 1 B/2,

REGON: 242717638, NIP: 6381793583.

Dane osobowe, które podlegają przetwarzaniu to te, które przekazujesz nam dokonując zakupów produktów w naszym sklepie internetowym, zapisując się do newslettera, kontaktując się z nami mailowo czy też wchodząc w interakcje z naszym serwisem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zespół sklepu internetowego CHODŹ W GÓRY dokłada wszelkich starań by Twoje dane osobowe pozostały bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności zapraszamy do kontaktu – wystarczy wysłać do nas wiadomość na adres e-mail: sklep@chodzwgory.pl.

Pozdrawiamy,
Zespół sklepu internetowego CHODŹ W GÓRY!

§1
Postanowienia ogólne

 

1. Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.sklep.chodzwgory.pl (dalej: „Sklep internetowy, Sklep”).
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
3. Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

§2
Administracja danych

1. Administratorem danych osobowych jest Tobiasz Duda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CHODŹ W GÓRY TOBIASZ DUDA z siedzibą w Pawłowicach, 43-251, ul. Kręta 1 B/2, REGON: 242717638, NIP: 6381793583, adres mailowy: sklep@chodzwgory.pl – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§3
Cel pozyskiwania danych

1. Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w szczególności w celu założenia i prowadzenia konta Klienta; realizacji zamówień złożonych w Sklepie internetowym www.sklep.chodzwgory.pl oraz finalizacji ewentualnych procedur związanych ze złożeniem przez Klienta reklamacji czy też odstąpieniem przez niego od umowy; w ramach bezpośredniej komunikacji z Administratorem m.in. poprzez przesłanie maila na adres: sklep@chodzwgory.pl, jak również wiadomości przy wykorzystaniu dostępnego na stronie Sklepu formularza kontaktowego; oraz w celu przesyłania Klientom przez Administratora informacji handlowej.

2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

3. Składając zamówienie w Sklepie Klient musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Dane przekazane przez Klientów w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

4. Składając reklamację lub odstępując od umowy, Klient przekazuje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Zakładając konto użytkownika w sklepie, należy podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail oraz hasło. W ramach edycji danych konta Klient może podać swoje dalej idące dane. Dane przekazane w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w Regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności wysyłanego Klientowi newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie internetowym. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Sklepu internetowego. Zapisując się do newslettera, Klient przekazuje Administratorowi swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. W każdej chwili Klient możne domagać się sprostowania danych zapisanych w bazie newsletter-owej. W sytuacji, w której Klient złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia swoich danych z bazy, Administrator będzie zmuszony poinformować go, że z uwagi na uzasadniony interes Administratora, dane nie zostaną usunięte z bazy. Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby Administratorowi wykazanie w razie potrzeby faktu udzielenia przez Klienta w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.

7. Wykorzystywany przez nas system mailingowy śledzi działania Klientów podejmowane w związku z wysyłanymi do nich wiadomościami. W związku z tym, Administrator posiada informacje, które wiadomości Klient otworzył, w ramach których wiadomości kliknął w linki itp.

8. Kontaktując się z naszym Zespołem, Klient przekazuje swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Te dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Klientem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9. Obserwując profile społecznościowe naszego Sklepu, wchodząc w interakcje, dodając komentarze itp. Klient sprawia, że widzimy dane osobowe zgromadzone w ramach jego profilu społecznościowego. To Klient decyduje jednak, co dostępne jest w ramach jego profilu, korzystając z ustawień prywatności w danym serwisie społecznościowym. Nie kopiujemy danych z profili społecznościowych do naszych baz. Informacje te przetwarzane są w obrębie serwisów społecznościowych zgodnie z funkcjami, jakie dostępne są w ramach tych serwisów społecznościowych.

§4
Okres przechowywania danych

1. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.chodzwgory.pl, a po rezygnacji z bycia użytkownikiem Sklepu – przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych. Nadto, Sprzedawca ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi Klientów przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

2. Klient nie możne sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, Klient nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Klient może jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych w celach statystycznych i archiwalnych, jak również domagać się usunięcia tych danych z bazy.

3. W przypadku użytkowania Sklepu internetowego bez rejestracji dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.

4. W każdej chwili Klient może podjąć decyzję o usunięciu jego konta użytkownika, przy czym nie doprowadzi to usunięcia jego danych z naszej bazy, ponieważ dane te są niezbędne do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, dane Klienta przechowywane są w bazie po usunięciu konta po to, by w przyszłości można było zidentyfikować go jako użytkownika powracającego, jeżeli zdecydowałby się na ponowne korzystanie ze sklepu jako zarejestrowany użytkownik. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. W ramach konta użytkownika przechowywana jest historia zamówień złożonych z wykorzystaniem tego konta. Usunięcie konta użytkownika nie będzie jednoznaczne z usunięciem informacji o złożonych z wykorzystaniem konta zamówieniach, jeżeli Administrator będzie nadal mieć podstawę prawną dla przetwarzania tych informacji. W każdej chwili Klient może zmodyfikować dane zawarte w jego koncie.

6. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Klient możne jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora jego danych, jak również domagać się usunięcia tych danych z bazy.

7. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub kontaktując się z Zespołem Sklepu. Pomimo rezygnacji z newslettera, dane Klienta będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem mu newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez niego zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

8. W przypadku danych zgromadzonych w konsekwencji tego, że Klient skontaktował się z nami, treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Klient ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Zespołem Sklepu (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagania się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

§5
Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiada Administrator oraz wyznaczeni, zaufani członkowie Zespołu sklepu internetowego CHODŹ W GÓRY. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

2. Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
c. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

3. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy.

4. Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że z naszym Zespołem kontaktuje się osoba uprawniona do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

5. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane w art. 16 – 21 RODO. W ramach niniejszej Polityki doprecyzowano je szczegółowo m.in. w §3 i §4.

§6
Bezpieczeństwo danych

Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§7
Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy w ramach działalności Sklepu, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. W szczególności są to następujące podmioty:

a) hostingodawca udostępniający miejsce na serwerze
b) dostawca systemu mailingowego
c) dostawca systemu do fakturowania
d) dostawca systemu sklepowego
e) dostawca narzędzia do zarządzania stronami lądowania
f) dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)
g) podmioty świadczące obsługę księgową i rachunkową
h) podmioty reprezentujące Administratora w przypadku dochodzenia przez niego roszczeń z tytułu świadczonych usług
i) dostawcy platform płatniczych za pośrednictwem, których można zapłacić za Towary oferowane w Sklepie
j) firmy świadczące usługi kurierskie/pocztowe
k) podmioty świadczące usługi statystyczne oraz analityczne

2. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych.

3. W razie zaistnienia takiej konieczności, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

§8
Pliki cookies

1. Sklep internetowy CHODŹ W GÓRY używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dostosowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia m.in. odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. W Sklepie internetowym CHODŹ W GÓRY stosowane są pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy  w celu optymalizacji jej działań. Monitorowanie informacji o  użytkownikach dokonywane jest przy wykorzystaniu narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

5. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając ze strony Sklepu CHODŹ W GÓRY z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, Klienci wyrażają zgodę na ich wykorzystywane. Ustawienia cookies zawsze można zmienić z poziomu przeglądarki lub też w ogóle usunąć pliki cookies.

7. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony Sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

§9
Google Analytics

1. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji działania Sklepu.

2. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Klientów ze strony Sklepu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dane o użytkownikach i zdarzeniach nie wygasają automatycznie.

3. W ramach Google Analytics nie są gromadzone jakichkolwiek dane, które pozwalałaby na identyfikację poszczególnych Klientów. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich ma dostęp Administrator w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • podstrony, przeglądane w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego Klient przechodzi do naszego serwisu.

Ponadto, Administrator korzysta w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

 • raporty demograficzne i zainteresowań,
 • remarketing,
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie są gromadzone dane osobowe. Informacje, do jakich Administrator ma dostęp, to, w szczególności:

 • przedział wieku,
 • płeć,
 • przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

4. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowano w kodzie strony Sklepu CHODŹ W GÓRY specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili można zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

§10
Wtyczki i inne narzędzia społecznościowe

1. Na stronie internetowej Sklepu używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook.

2. Wyświetlając stronę internetową Sklepu, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Klienta i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że jego przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli Klient nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja, wraz z adresem IP Klienta, jest przez jego przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

3. Jeśli Klient zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Sklepu do profilu Klienta w danym serwisie społecznościowym.

4. Jeśli Klient użyje danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty.

5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

– Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
– Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
– Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388.

6. Jeśli Klient nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały jego dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej Sklepu CHODŹ W GÓRY bezpośrednio do jego profilu w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Sklepu musi on wylogować się z tego serwisu. Klient może również całkowicie uniemożliwić załadowanie się na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

§11
Profilowanie

W związku z działalnością Sklepu Administrator może dokonywać profilowania, wykorzystując do tego dane osobowe Klientów. Profilowanie to może być dokonywane m.in. na podstawie ich dotychczasowych działań. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami mogą być zainteresowani i na przedstawieniu im dobranej w ten sposób oferty. Profilowanie, dokonywane w ramach działalności Sklepu, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Klientów skutków prawnych lub wpływających na nich w podobnie istotny sposób.

§12
MailerLite

1. W Sklepie wykorzystywany jest system mailingowy MailerLite. Jedną z funkcji MailerLite jest śledzenie zachowań na stronach internetowych osób, które znajdują się na listach mailingowych. W kodzie strony Sklepu osadzony jest kod śledzący MailerLite, który gromadzi informacje na temat korzystania ze stron Sklepu przez Klientów. Jeżeli Klient zapisał się do newslettera, informacje zgromadzone przez kod śledzący będą dostępne dla Administratora w ramach jego profilu użytkownika w systemie MailerLite. W przeciwnym wypadku, zebrane informacje pozostają anonimowe. Kod śledzący MailerLite wykorzystuje pliki cookies firmy UAB “MailerLite” (J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Litwa). Polityka prywatności MailerLite dostępna jest pod adresem: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

§13
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takiej sytuacji ich przekazanie nastąpi w oparciu o zgodę Klienta, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO.

2. Właściwy poziom ochrony tych danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo ww. podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA (program Privacy Shield), ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności.

3. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w innych państwach dochodzi w szczególności w ramach wykorzystywanego w Sklepie systemu mailingowego Mailerlite. UAB „MailerLite” zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów przewidzianych przez RODO.

4. W Sklepie wykorzystywane są również narzędzia zewnętrzne, które mogą gromadzić anonimowe informacje na temat Klientów, o czym wspomniano kilkukrotnie w ramach niniejszej Polityki. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

§14
Pozostałe informacje

1. Jeżeli na stronie internetowej Sklepu internetowego zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep internetowy stron internetowych, to Administrator nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Sklep internetowy zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

2. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych, należy zgłaszać na adres mailowy: sklep@chodzwgory.pl

3. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronie Sklepu, a o istotnych zmianach Administrator będzie informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).